Consument wil DUURZAME bloemen

duurzame bloemen maken je blij

We leven in een wereld van snelle verandering. Digitalisering, Internet of things, Artificial Intelligence zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. We hebben toegang tot alle vormen van informatie en we worden ook steeds beter geïnformeerd. Onze maatschappij staat onder druk: klimaatverandering, opwarming van de aarde, milieuvervuiling.

De consument wordt bewuster. Hij/zij wil meer informatie over de producten die hij/zij koopt. Voor bloemen en planten is dit niet anders. Waar komen  de producten vandaan?  Hoe worden ze gekweekt? Wie de kweker is achter het product? De consument kijkt meer en meer binnen bij de producent … De keten wordt transparanter.

Duurzaamheid is geen modewoord, maar eerder een werkwoord. De meest gangbare definitie van duurzame ontwikkeling is ontstaan in 1987 bij de Verenigde Naties en geldt nog altijd: “een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Het bevat twee sleutelelementen: “noden” en “beperkingen”.

Duurzaamheid heeft alles te maken met:

 • maatschappelijk verantwoord leven (aandacht voor de mens, voor het sociale element)
 • milieu
 • ecologie
 • toekomstgericht denken

Een aantal certificeringsystemen en teeltbegeleiders helpen kwekers om de juiste producten op de juiste manier te kweken. De meest bekende certificering in onze sector heet MPS (More Profitable Sustainability).

De sierteeltsector is zich terdege bewust van de vraag van de consument en draagt een belangrijk steentje bij om duurzaam te ondernemen.

Bloemenkwekerij Daling in Smilde (NL) is een bedrijf van om en bij de 160 ha. Naast 60 ha pioenen kweekt Daling 40 ha zonnebloemen, 26 ha Brassica, 13 ha Phlox, 8 ha Delphinium en 1 ha Centaurea.

Op vraag van de markt is Daling al 10 jaar bezig met ‘bewuster’ kweken. Duurzaam kweken op een economisch verantwoorde manier is hun belangrijkste doel. Productiebedrijven moeten namelijk op een positieve manier kunnen meebouwen aan een duurzame wereld.

Duurzaamheid uit zich in het zoeken naar nieuwe en sterke rassen. Zo is er voor Phlox een samenwerking met de Phlox veredelaar en werden in de afgelopen vijf jaar een viertal sterke rassen geselecteerd.

Een Phloxveld van Daling

De vitaliteit van de plant is levensbelangrijk. Als je er voor zorgt dat het blad van de zonnebloem hard is, krijgen schimmels weinig kans en kan gewasbescherming veel later of hoeft ze zelfs helemaal niet meer plaats te vinden. De klant krijgt een betere en sterkere bos bloemen, want de bloemen trekken voeding uit het blad en gaan zo veel langer mee.

Gezonde zonnebloemen van Daling

Ook mechanische onkruidbestrijding in plaats van spuiten zorgt voor een betere cultuur … Dit is wel arbeidsintensief ( 6 à 7 keer door het veld gaan in plaats van één keer spuiten) en betekent dus ook dat het product duurder wordt …
Informatie, communicatie en afspraken met de afnemers zijn hier heel erg belangrijk.
Mechanische onkruidbestrijding is momenteel nog een vervuilende factor in het productieproces. Zoektocht naar elektrische tractoren is hier een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

Een uitstekende kennis van het product is noodzakelijk. Niet preventief spuiten tegen ziektes, maar onderzoeken waarom ziektes op planten komen en hoe die vermeden kunnen worden. Techniek moet het winnen van chemie! Heel veel kennis komt uit de biologische akkerbouw. Hier staan ze al een stapje verder. Uit samenwerking met verschillende kwekers (Europa, maar ook Afrika, Azië … ) wordt ook heel veel informatie geput.
Zo worden momenteel speciale machines gebruikt waarbij fosfaat direct in de buurt van het geplante zaadje wordt meegegeven. Kunstmeststrooiers met GPS besturing zorgt voor een accurate aanpak. Nieuwe mestwagens strooien mest die direct verwerkt wordt in de grond …
Pioenenknollen worden op 43,5° gekookt. Zo kan je er zeker van zijn dat de aaltjes dood zijn.

Pioenen

Duurzaam telen betekent ook heel veel aandacht voor een vitale bodem. Vruchtwisseling is hier een belangrijke factor. Daling beschikt zelf over 160 ha grond, maar huurt er nog eens 100 ha bij. Op die manier kan grond uitgewisseld worden. Grond waar het ene jaar bieten of graan geteeld worden, het andere jaar lelies en een jaar later weer zonnebloemen zorgt voor een gezonde bodem. Afrikaantjes worden geteeld om de bodem te zuiveren. Japanse haver zorgt er dan weer voor dat de grond in de winter niet verstuift en dat de grondkanalen open blijven.
Er wordt zo veel mogelijk met organische mest gewerkt. Dit zorgt namelijk voor een betere groei en alleen als er moet ingegrepen worden, wordt kunstmest gebruikt.

Een Astilbeveld van Van Aert

Water uit de natuurlijke waterbron, het Nederlandse IJsselmeer komt via sluizen en kanalen op het land terecht!
Van Aert Flowers BV in Breda (NL) kweekt op 38 ha Astible, Paeonia, Dicentra, Lysimachia en Polygonatum. Met een groot gedeelte van het bedrijf verhuisde Van Aert naar een nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie houdt rekening met duurzaam ondernemen vandaag, maar ook in de toekomst.

 • Van Aert wil toekomstproof zijn met water en bouwde dus een waterbassin van 13.000m³. Hierin wordt regenwater opgeslagen dat voor de bewatering van de teelten voldoet. Zo wordt er bespaard op bronwater. Belangrijk als je weet dat water schaars wordt!
 • Op de schuren en werkplaatsen zijn zonnepanelen voorzien. Zij zorgen met 75.000 kilowatt/jaar voor het grootste gedeelte van de energievoorziening: koelingsystemen, verlichting, automatisatiesystemen …
 • Een gps-systeem op de tractoren zorgt ervoor dat er efficiënter gewerkt wordt. Minder verbruik van brandstof dus!
 • Voor de seizoenswerknemers heeft Van Aert een geschikt en mooi verblijf voorzien en een sociaal netwerk.

Wat de teelten betreft, is ook hier het motto: ‘beter voorkomen, dan genezen’.
Duurzaamheid op vlak van ziektebestrijding heet bij Van Aert:

 • Een selectie maken van minder ziektegevoelige rassen.
 • Met natuurlijke middelen het gewas zuiver houden.
 • Aan bladbemesting doen bv. met magnesium sulfaat om het blad actief en gezond te maken zodat het zelf opgewassen is tegen ziektes.
 • De plant vitaal houden met organische meststoffen in plaats van met minerale meststoffen.
 • De grond als spaarpot beschouwen en zorgen voor goede bemesting.
Van Aert Flowers met Moniek Vanden Berghe, Henk vanden Berg en kweker van Aert

People, Planet en Profit, de drie hoofdpijlers van duurzaamheid, staan vandaag niet alleen bij Daling en Van Aert, maar bij heel veel kwekers centraal. Samen werken zij aan een positieve toekomst met mooie en gezonde bloemen en planten, die mensen gelukkig maken!

bloemenwinkel Cattleya Brussel

met dank aan:
www.summerflowers.nl 
www.vanaertflowers.nl
www.daling-smilde.com
www.365dagenbloemen.nl